Informacje

data: 2009-04-06

Wypłata pomocy z funduszu restrukturyzacji

Agencja Rynku Rolnego informuje, że w dniu 13 lutego 2009 r. Komisja Europejska wydała decyzję umożliwiającą państwom członkowskim przyspieszenie terminu wypłaty drugiej raty pomocy restrukturyzacyjnej przyznanej na rok gospodarczy 2008/2009 na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 320/2006. Polska skorzysta z tej możliwości, a zatem całość pomocy restrukturyzacyjnej zostanie wypłacona w jednej racie.

Agencja Rynku Rolnego przekaże pomoc producentom cukru w czerwcu 2009 r. Do pomocy restrukturyzacyjnej uprawnieni są także:

    * plantatorzy, którzy w wyniku procesu restrukturyzacji utracili prawo do uprawy i dostawy buraka cukrowego,
    * usługodawcy, którzy świadczyli usługi zbioru lub doczyszczania na rzecz w/w plantatorów i złożyli do Agencji Rynku Rolnego kwalifikujące się wnioski o pomoc restrukturyzacyjną.


Plantatorzy i usługodawcy otrzymają całość należnej pomocy restrukturyzacyjnej za pośrednictwem producentów cukru, w terminie do 2 miesięcy od otrzymania pomocy przez producentów, tj. najpóźniej w sierpniu 2009 r.

Pomoc restrukturyzacyjna zostanie wypłacona po kursie ustalonym przez Europejski Bank Centralny w dniu 29 maja 2009 r.

Źródło: www.arr.gov.pl