Integrowana Ochrona

Wprowadzenie od dnia 1 stycznia 2014 r. obowiązku stosowania ogólnych zasad integrowanej ochrony roślin przez wszystkich profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin wynika z postanowień art. 14 dyrektywy 2009/128/WE oraz art. 55 rozporządzenia nr 1107/2009/WE. Ogólne zasady integrowanej ochrony roślin zostały określone w załączniku III do ww. dyrektywy.

Zachęcamy do zapoznania się z metodyką integrowanej ochrony buraka cukrowego opracowaną na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przez Instytut Ochrony Roślin.

 Metodyka integrowanej ochrony buraka

 

Informacje na temat integrowanej ochrony roslin znajdują się na stronach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Polskie akty prawne dotyczące ochrony roślin na stronach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi