O KZPBC

Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego powstał w 1921 roku, składa się z 37 związków regionalnych i zrzesza 33 tysięcy polskich plantatorów buraka cukrowego.

KZPBC nie tylko reprezentuje i chroni interesy polskich plantatorów buraka cukrowego, lecz także prowadzi wszelkie działania na rzecz wzrostu produkcji buraka cukrowego i usprawnienia pracy plantatorów. Związek pośredniczy w relacjach z przemysłowymi, politycznymi i administracyjnymi partnerami szczególnie na szczeblu ogólnokrajowym; sprawuje kontrolę w zakresie realizacji umów kontraktacyjnych; organizuje kontrolę odbioru buraków w cukrowni - szkolenia kontrolerów. Związek działa na rzecz należytego zaopatrzenia plantatorów w środki produkcji, a szczególnie analizy ich cen i jakości. Informacje i wszelka wiedza zawodowa jest rozpowszechniana przez finansowanie fachowego wydawnictwa „Poradnik Plantatora Buraka Cukrowego” oraz organizowane demonstracje i pokazy.

 

Zadania

 • Reprezentuje i broni interesy zawodowe  polskich plantatorów buraka cukrowego
 • Działa na rzecz wzrostu produkcji buraka cukrowego i usprawnienia pracy plantatorów
 • Pośredniczy w relacjach z ich przemysłowymi, politycznymi i administracyjnymi  partnerami szczególnie na szczeblu ogólnokrajowym
 • Prowadzi negocjacje dotyczące porozumienia branżowego
 • Organizuje kontrolę odbioru buraków w cukrowni-szkolenia kontrolerów
 • Działa na rzecz należytego zaopatrzenia plantatorów w środki produkcji, a szczególnie analizy ich cen i jakości
 • Upowszechnia wiedzę zawodową, w szczególności przez finansowanie fachowego wydawnictwa „Poradnik Plantatora Buraka Cukrowego” oraz demonstracje i pokazy
 • Sprawuje kontrolę w zakresie realizacji umów kontraktacji
 • Działa na rzecz ochrony polskiego rynku cukru, nasion buraka cukrowego oraz wyrobów przemysłu cukrowniczego


Związki Regionalne

Do KZPBC należy 37 Związków Regionalnych. Do ich zadań należy:

 • Pośredniczenie między plantatorami a KZPBC
 • Reprezentacja i obrona interesów plantatora
 • Czuwanie nad prawidłowym funkcjonowaniem komisji mieszanych działających przy cukrowniach
 • Zapewnienie praktycznej kontroli odbioru
 • Prowadzenie szkoleń i pokazów dla rolników, dotyczących nowych rozwiązań i technologii w uprawie buraków

 

Zjazd Delegatów

Krajowy Zjazd Delegatów

 • Zbiera się raz na 4 lata (może też być zwołany w trybie nadzwyczajnym przez Zarząd, na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków Związku)
 • Składa się z plantatorów wybieranych przez regionalne związki plantatorów buraka cukrowego

Kompetencje Krajowego Zjazdu Delegatów

 • Określenie kierunków działalności Związku
 • Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu za minioną kadencję
 • Uchwalanie na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu
 • Wybór i odwołanie członków Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej
 • Dysponowanie majątkiem Związku


Komisja Rewizyjna

Główna Komisja Rewizyjna

 • Wybierana przez Krajowy Zjazd Delegatów
 • Składa się z 3 - 5 członków

Skład Głównej Komisji Rewizyjnej

Wiesław OLEJNICZAK Przewodniczący WZPBC w Poznaniu
Karol IDASIAK Wiceprzewodniczący ZPBC w Wieluniu
Janusz JAWORSKI Członek Komisji ZPBC Unisław
Alfred WOJNARSKI Członek Komisji OZPBC w Zamościu

 

Zarząd Główny

Zarząd Główny KZPBC

 • Jest wybierany przez Walny Zjazd Delegatów
 • W jego skład wchodzi 11 – 15 osób
 • Okres kadencji wynosi 4 lata

Kompetencje Zarządu Głównego

 • Realizowanie uchwał Zjazdu
 • Reprezentowanie Związku na zewnątrz
 • Zatwierdzanie planów działalności rzeczowo finansowej Związku
 • Zwoływanie Krajowych Zjazdów Delegatów i określanie liczby delegatów
 • Koordynowanie i nadzorowanie działalności zrzeszonych członków Związku
 • Powoływanie do prac w Zarządzie naukowców i specjalistów w dziedzinie buraków cukrowych
 • Określanie kierunków i form działalności w zakresie szkolenia kadry specjalistycznej oraz działalności wdrożeniowej i postępu technicznego
 • Powołanie komisji problemowych

 

Skład Zarządu Głównego

Krzysztof NYKIEL Prezes Zarządu ZPBC w Dobrzelinie
Krzysztof BOJAR Wiceprezes OZPBC w Zamościu
Włodzimierz URA Wiceprezes ZPBC Ropczyce
Sylwester KAMYSZEK Sekretarz WZPBC w Poznaniu
Krzysztof JACHIMOWSKI Członek Prezydium OZPBC w Lesznie
Maciej FAŁAT Członek Zarządu ZPBC Strzelin
Bronisław BOŚ Członek Zarządu ZPBC w Świdnicy
Bogdan KOPCIŃSKI Członek Zarządu ZPBC w Ciechanowie
Stanisław WZOREK Członek Zarządu ZPBC w Chełmży
Ryoman MOLENDA Członek Zarządu OZPBC wBydgoszczy
Andrzej NOWAKOWSKI Członek Zarządu Brzesko-Kujawski ZPBC
Stanisław PARUCH Członek Zarządu WZPBC w Lublinie
Tomasz OLECH Członek Zarządu OZPBC w Szczecinie
Henryk ŻAK Członek Zarządu ZPBC w Nowym Stawie
Sławomir SZYSZKA  Członek Zarządu ZPBC Zduny

 


Biuro Zarządu

Dyrektorem Biura jest Rafał STRACHOTA

Adres:
Biuro Zarządu Głównego
Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego
ul. Kopernika 34
00-336 Warszawa

tel. +48 022 / 826 41 04
fax +48 022 / 827 74 21