Sprawozdawczy Zjazd Delegatów

2021-10-10
Sprawozdawczy Zjazd Delegatów
Kategoria:   wszystkie

 

W dniu 29 września 2021 r. odbył się Sprawozdawczy Zjazd Delegatów Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego, podczas którego delegaci zatwierdzili następujące wytyczne dla działań  na kolejny rok sprawozdawczy:

 
1. Płatność do uprawy buraków cukrowych
 
Zjazd Sprawozdawczy stwierdza, że wspieranie godziwych dochodów gospodarstw rolnych oraz wzmacnianie ich odporności jest zadaniem priorytetowym, które zwiększa bezpieczeństwo żywnościowe. Sektory wrażliwe pod względem społecznym, gospodarczym i środowiskowym oraz znajdujące się w trudnej sytuacji, do których niewątpliwie zalicza się sektor buraka cukrowego, muszą być objęte wsparciem powiązanym z produkcją. Płatności powiązane z produkcją buraków wpływają nie tylko na sytuację samych gospodarstw rolnych, ale mają niebagatelne znaczenie także dla pracujących w obsłudze produkcji i przetwórstwie buraków cukrowych. Ze względu na duży zasięg przestrzenny rynku cukru oraz lokalny zasięg rynków dla korzeni buraków cukrowych, nie mam możliwości innego wpływania na utrzymanie opłacalności produkcji buraków niż tylko wsparcie dla plantatorów i zachęty dla przetwórców działających w danej lokalizacji.
 
Uwzględniając zmiany sytuacji rynkowej, zagrożenie wycofywaniem się plantatorów z produkcji buraków cukrowych w związku z niskim poziomem opłacalności produkcji oraz uwzględniając istotne korzyści w zakresie agrotechniki oraz korzystny wpływ na środowisko naturalne Zjazd Sprawozdawczy wyraża poparcie dla zapisów zawartych w drugim projekcie Planu Strategicznego dla WPR opublikowanym 30 lipca 2021 r., które dotyczą kontynuacji stosowania wsparcia związanego z produkcją buraków i przeznaczenia na ten cel 422,73 milionów euro w latach 2023 – 2027. Kontynuacja tego instrumentu w naszym sektorze jest kluczowa, aby utrzymać uprawę buraków cukrowych i produkcję cukru w Polsce na dotychczasowym poziomie.
 
Wobec powyższego Zjazd Sprawozdawczy zobowiązuje Zarząd Główny oraz Zarządy organizacji członkowskich KZPBC do prowadzenia działań mających na celu skuteczne wdrożenie zaproponowanych w projekcie Planu Strategicznego dla WPR rozwiązań dotyczących wsparcia produkcji buraków cukrowych.  
 
2. Ceny buraków cukrowych 
 
Zjazd Sprawozdawczy stwierdza, że polepszenie sytuacji cenowej na rynkach rolnych, które stanowią bezpośrednią konkurencję dla uprawy buraków cukrowych oraz poprawa sytuacji cenowej na rynku cukru, muszą mieć przełożenie na poprawę warunków kontraktacji w naszym sektorze. Burak cukrowy jest obecnie jedną z najmniej dochodowych upraw rolniczych i to przy uwzględnieniu dopłaty do produkcji. Dodatkowo mamy do czynienia z bardzo zróżnicowanymi cenami buraków cukrowych, które powodują, że różnice w przychodach pomiędzy poszczególnymi plantatorami, przy uwzględnieniu tej samej wielkości plonu i takich samych parametrów jakościowych, nierzadko przekraczają 25%. W opinii Zjazdu Sprawozdawczego ceny buraków w Polsce muszą być na podobnym poziomie. 
 
Wobec powyższego Zjazd Sprawozdawczy zobowiązuje Zarządy organizacji członkowskich KZPBC do prowadzenia uzgodnień z producentami cukru dotyczących wzrostu cen płaconych za buraki (uwzględniając poprawę sytuacji na rynku cukru i rynkach rolnych oraz wzrost kosztów produkcji i inflację).  
 
3. Jakość buraków cukrowych
 
Zjazd Sprawozdawczy potwierdza, że jednym z najważniejszych zadań wykonywanych przez Związki Plantatorów Buraka Cukrowego jest przeprowadzanie kontroli odbioru i oceny jakościowej surowca wykonywanej przez Producentów Cukru (zgodnie z Punktem VII Załącznika X do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007).
 
Wprowadzone w 2020 r. obostrzenia związane pandemią Covid-19 oraz bardzo niska zawartość cukru w burakach potwierdziły konieczność aktualizacji dotychczasowych rozwiązań zapisanych w Instrukcjach Odbioru Buraków Cukrowych. W opinii Zjazdu Sprawozdawczego konieczna jest większa transparentność systemu badania zawartości cukru oraz możliwość weryfikacji przeprowadzanych w laboratoriach producentów cukru analiz.
 
Zjazd Sprawozdawczy zobowiązuje Zarząd Główny KZPBC do prowadzenia uzgodnień ze Związkiem Producentów Cukru w Polsce mających na celu ustalenie ramowych rozwiązań, które będą obowiązywać w całym kraju lub uzgodnienia z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi przeprowadzania cyklicznych kontroli w cukrowniach przez urzędy i instytucje podległe resortowi rolnictwa.
 
Zjazd Sprawozdawczy zobowiązuje Zarządy organizacji członkowskich KZPBC do renegocjacji obecnie obowiązujących Instrukcji Odbioru Buraków Cukrowych, tak aby uwzględniały możliwość weryfikacji pracy laboratorium, w którym dokonywana jest ocena jakościowa surowca.
 
4. Europejski Zielony Ład
 
Zjazd Sprawozdawczy podkreśla, że plantatorzy buraka cukrowego gospodarują w sposób zrównoważony, konkurencyjny i bezpieczny przy jednoczesnym poszanowaniu zdrowia i środowiska. 
 
Zjazd Sprawozdawczy nie popiera arbitralnych celów ilościowych dotyczących ograniczenia stosowania środków ochrony roślin i nawozów przedstawionych w ramach Europejskiego Zielonego Ładu. Nie są one konieczne, nie są osiągalne i wprowadzają w błąd. Co więcej, jeśli nie zostaną osiągnięte – wzmocnią podziały i konflikty społeczne, podsycą ataki na rolników i dadzą naszym konkurentom z krajów trzecich powody do krytykowania i osłabiania naszych standardów, zamiast umożliwić nam ich promowanie. Komisja Europejska powinna szczegółowo wyjaśnić, w jaki sposób mamy zamiar "znacząco ograniczyć stosowanie pestycydów i nawozów", skoro w strategii Zielonego Ładu nie ma listy zrównoważonych i wiarygodnych alternatyw. 
 
Ponadto Zjazd Sprawozdawczy uważa, że propozycja bardzo rygorystycznego podnoszenia normy wewnątrz Wspólnoty, a jednocześnie otwieranie się na import produktów rolnych, gdzie takie standardy nie funkcjonują, stawia europejskie rolnictwo na pozycji przegranej w stosunku do rolników z państw trzecich. Zmniejszenie produkcji rolnej w Europie spowoduje napływ importowanych towarów o wątpliwej jakości. Na jednolitym rynku UE rolnicy z państw członkowskich nie będą mieli równych szans konkurencji wobec producentów z państw trzecich. W opinii Zjazdu Sprawozdawczego konieczne jest zapewnienie spójności strategii „od pola do stołu” z handlem międzynarodowym i polityką handlową UE – importowana żywność, która nie spełnia odpowiednich norm ustanowionych w UE (m.in. środowiskowych, społecznych, odnoszących się do sposobu produkcji czy nakładów użytych do ich wytworzenia) nie może być wprowadzana na rynek wewnętrzny.
 
5. Ochrona plantacji
 
W związku z pojawiającymi się nowymi zagrożeniami w uprawie buraków cukrowych, trudnościami w zwalczaniu chorób i szkodników oraz wycofywaniem kolejnych substancji czynnych Zjazd Sprawozdawczy uważa za konieczne podjęcia dodatkowych działań przez KZPBC obejmujące monitoring zagrożeń, uściślenie współpracy z jednostkami naukowymi i podmiotami prywatnymi, których celem będzie przeciwdziałanie możliwym negatywnym następstwom wywołanym przez ww. czynniki
 
W ocenie Zjazdu Sprawozdawczego konieczna jest również mobilizacja nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi służb naukowych zajmujących się ochroną roślin. Prace naukowe powinny obejmować identyfikację przyszłych zagrożeń i dostarczać rozwiązania oraz narzędzia pozwalające na skuteczne rozwiązywanie problemów, które mogą wystąpić w perspektywie kilku czy kilkunastu lat.
 
6. Narodowy Holding Spożywczy
 
Zjazd Sprawozdawczy przypomina, że tryb prywatyzacji Krajowej Spółki Cukrowej S.A. został jednoznacznie zdefiniowany w ustawie z 1994 r. o przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym i w rozporządzeniu Rady Ministrów z 2004 r. w sprawie prywatyzacji Krajowej Spółki Cukrowej. W obu aktach plantatorzy buraków, powiązani ze spółką umowami kontraktacyjnymi oraz jej pracownicy zostali wskazani jako jedyne osoby uprawnione do nabycia akcji od Skarbu Państwa. 
Zdaniem Zjazdu Sprawozdawczego utworzenie Narodowego Holdingu Spożywczego nie może prowadzić do zaniechania realizacji celu ustawowego. 
 
Zjazd Sprawozdawczy zobowiązuje Zarząd Główny oraz Zarządy organizacji członkowskich KZPBC z rejonu kontraktacji KSC S.A. do prowadzenia działań mających na celu przejęcie udziałów w KSC S.A. (Narodowym Holdingu Spożywczym).