Wspólny komunikat prasowy CIBE-CEFS

2021-04-20
Wspólny komunikat prasowy CIBE-CEFS
Kategoria:   wszystkie

 

 

Wspólny komunikat prasowy CIBE-CEFS

(wersja PDF)
 

CUKIER I HANDEL: STRATEGICZNE INTERESY I WARTOŚCI UE – KONIECZNE JEST STANOWCZE PODEJŚCIE I LEPSZE EGZEKWOWANIE PRZEPISÓW
 

W dniu 19 kwietnia 2021 r. Grupa Dialogu Obywatelskiego ds. CUKRU, która spotyka się dwa razy w roku, dyskutowała na temat handlowego wymiaru Zielonego Ładu i strategii „Od pola do stołu”. Na początku tego roku CIBE (Międzynarodowa Konfederacja Europejskich Plantatorów Buraka), CEFS (Stowarzyszenie Europejskich Producentów Cukru) wraz z EFFAT (Europejska Federacja Związków Zawodowych Żywności, Rolnictwa i Turystyki) miały okazję skomentować Komunikat Komisji Europejskiej z 18 lutego br. w sprawie prze-glądu polityki handlowej.
 

RÓWNE REGUŁY GRY, ZRÓWNOWAŻONY I UCZCIWY HANDEL ORAZ EGZEKWOWANIE UMÓW O PARTNERSTWIE GOSPODARCZYM MAJĄ KLUCZOWE ZNACZENIE DLA UTRZYMANIA KONKURENCYJNOŚCI PRZEZ UNIJNY SEKTOR CUKRU

Z zadowoleniem przyjmujemy nową i jasną strategię Komisji na rzecz przywrócenia niezbędnych równych reguł gry, wzmocnienia uczciwego i zrównoważonego handlu oraz energicznej i szybkiej obrony naszych interesów w sytuacji, gdy nasi partnerzy nie postępują zgodnie z zasadami. Niezbędne jest szybkie wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych, aby stawić czoła nieuczciwej konkurencji ze strony naszych partnerów handlowych.

W styczniu 2021 r. Wspólne Centrum Badawcze opublikowało zaktualizowane badanie dotyczące skumulowanego wpływu umów o wolnym handlu na rolnictwo UE, w którym stwierdzono i potwierdzono, że unijny sektor cukru jest jednym z niewielu sektorów, które odczuły negatywne skutki obowiązujących umów UE.1

Tendencja ta musi zostać zatrzymana i odwrócona. Plantatorzy buraków cukrowych i producenci cukru zwracają się o podjęcie konkretnych i natychmiastowych działań oraz egzekwowanie przepisów, aby uniknąć negatywnych i nieodwracalnych skutków wpływających na warunki pracy, zatrudnienie, środowisko naturalne i zrównoważony rozwój gospodarczy.

Jeżeli warunki te nie mogą zostać spełnione, nie należy przyznawać krajom trzecim żadnych koncesji w zakresie dostępu do rynku w ramach preferencyjnych umowy o wolnym handlu lub jednostronnych koncesji handlowych. CIBE i CEFS zauważają, że porozumienie UE-Mercosur nie spełnia powyższych wymogów w odniesieniu do cukru i dlatego nadal sprzeciwiają się tej umowie.

Europejski Zielony Ład - oraz strategie „od pola do stołu" i „na rzecz bioróżnorodności” - mają na celu jeszcze większe wzmocnienie zobowiązań gospodarczych, środowiskowych i społecznych podmiotów gospodarczych z UE oraz zaznaczenie pionierskiej roli UE w łagodzeniu zmian klimatycznych. Cele tych inicjatyw muszą zostać włączone do polityki handlowej UE, aby zagwarantować spójność i zapobiec sytuacji, w której handel międzynarodowy podważa osiągnięcia unijnego sektora cukru w zakresie realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Poszanowanie praw pracowniczych - w tym podstawowych konwencji MOP - zgodnie ze standardami UE powinno stanowić zasadniczy element wszystkich umów zawieranych przez UE. Import produktów niespełniających norm nie powinien mieć preferencyjnego dostępu do rynku UE.

CIBE i CEFS zdecydowanie popierają energiczną asertywność i szybką reakcję UE na arenie międzynarodowej w celu powstrzymania nielegalnych subsydiów eksportowych zakłócających rynek w Indiach lub łamania zobowiązań zawartych w umowach handlowych, takich jak umowa UE-Egipt czy UE-Kanada. Popieramy przymusowe działania prawne, o które w zeszłym tygodniu wielu posłów do PE wnioskowało w Komisji Handlu Międzynarodowego w Parlamencie Europejskim, aby doprowadzić do egzekwowania wynegocjowanych umów i prowadzenia handlu międzynarodowego opartego na równych zasadach.

----

1 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/trade/documents/jrc-cumulative-economic-impact-of-trade-agreements-on-eu-agriculture_en.pdf